Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

Stadgar

§ 1
Namn och hemort
Föreningens namn är Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS r.f. och dess hemort är Vasa stad.

§ 2
Föreningens ändamål
Föreningens uppgift är att arbeta för sina arbeta medlemmars trivsel samt tillvarata och främja deras intressen

§ 3
Föreningens verksamhetsformer
Sin uppgift förverkligar föreningen genom att
1. bedriva informationsverksamhet bland sina medlemmar om aktuella ärenden som rör pensionärer
2. ordna kurser, föredragstillfällen, filmföreställningar, exkursioner, gruppresor, teaterbesök, informations- och andra likadana tillfällen
3. verka som förbindelselänk medlemmarna emellan

§ 4
Medlemmar
Till föreningen kan ansluta sig person som uppnått pensionsålder eller åtnjuter pension. Rättsligt samfund, personer som är medlemmar i annan pensionärsförening och personer, som inte åtnjuter pension kan ansluta sig till föreningen som understödjande medlemmar.  Understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse efter ansökan. 

Till hedersordförande och hedersmedlem kan styrelsen för föreningsmötet föreslå person, som gjort sig särskilt förtjänt i arbetet för föreningen. Hedersordförande och hedersmedlemmarna erlägger ingen medlemsavgift, men är i övrigt jämställd med övriga medlemmar.

§ 5
Språk
Föreningens språk är svenska och föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 6
Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljs vid höstmötet.

Styrelsen består av ordförande jämte sex (6) medlemmar och två suppleanter. Ordföranden väljs för ett (1) år och styrelsemedlemmarna för två (2) år plus två suppleanter, ett år i sänder. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller vid dennes förfall viceordförande, då dessa finner styrelsemöte nödvändigt eller då minst två styrelsemedlemmar kräver det. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller viceordförande inberäknade är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel röstövervikt. Då rösterna faller lika avgör ordförandens åsikt, vid val likväl lotten.

§ 7
Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av ordföranden och viceordföranden tillsammans eller någondera tillsammans med sekreteraren eller kassören.

§ 8
Föreningens möte
Föreningens beslutande organ är dess möten. Föreningen sammanträder till två ordinarie möten, vars plats och tid fastställs av styrelsen. Höstmötet bör hållas före utgången av november och vårmötet före utgången av mars månad.

Extra möte hålles då styrelsen finner anledning därtill eller då minst en tiondel (1/10) av röstberättigade medlemmar skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av angivet ärende. Möte bör hållas inom 30 dagar räknat från den tidpunkt då sådant ärende har framförts.

Vid föreningens möten har varje medlem en röst, oberoende av medlemsavgiftens storlek. Understödjande medlem äger yttrande men inte rösträtt. Beslut fattas med enkel röstövervikt, om inte annat bestäms i dessa stadgar. Faller rösterna lika avgörs val av lotten, men i övriga ärenden blir ordförandens åsikt mötets beslut.

Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelse skall utfärdas senast sju (7) dagar före mötet med annons införd i en på orten allmänt spridd svenskspråkig tidning.

HÖSTMÖTE

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
2. Beslutes om mötets lagenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan för mötet
4. Fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgiftens storlek
5. Val av ordförande och tre (3) styrelsemedlemmar i stället för de, som är i tur att avgå samt två (2) suppleanter
6. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa
7. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Ärende, som medlem önskar uppta till behandling på föreningsmöte bör skriftligen anmälas till styrelsen i så god tid att ärendet kan intas i möteskallelsen.

VÅRMÖTET

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1. Val ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
2.Beslutes om mötets lagenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan för mötet
4. Bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas berättelse
5. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
6. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

§ 9
Räkenskaper
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslut samt nödiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall senast den 13 februari föreläggas verksamhetsgranskarna för granskning, vilka senast den 1 mars till styrelsen inlämnar sin berättelse.

§ 10
Finansiering av verksamheten
Föreningen kan i sitt namn skaffa sig rättigheter och göra förbindelser, ävensom kära och svara. Föreningen har rätt att ta emot donationer.

§ 11
Förfarande vid uteslutning
Styrelsen kan utesluta medlem som underlåtit att betala medlemsavgift ett (1) år.

§ 12
Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan göras med beslut fattat av föreningsmöte. För att beslutet skall vara lagligt erfordras 2/3 röstmajoritet av alla avgivna röster.

Av enskild medlem framställt förslag om stadgeändring bör skriftligen inlämnas till styrelsen 30 dagar innan föreningsmötet och styrelsen kan på mötet, som hålls två veckor före föreningsmötet, själv besluta om förslag till stadgeändring

§ 13
Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas medels beslut fattat av föreningsmöte. För att beslutet skall vara lagligt erfordras 2/3 röstmajoritet av alla avgivna röster. Beslutet bör underställas ett följande möte, som hålles inom två veckor efter det föregående föreningsmötet. Detta möte skall sammankallas på samma sätt som det ordinarie föreningsmötet. För ett giltigt beslut erfordras på detta möte också 2/3 röstmajoritet av alla avgivna röster. Eventuell egendom tillfaller efter upplösningen registrerad förening, stiftelse eller juridisk person, som befrämjar pensionärernas intressen och har sin hemort i Vasa stad.